در آستانه صدمین سالگرد 8 مارس

8 مارس جشن جهانی زن است ، جشنی که بیشتر رنج و ستم آنان را نشان می دهد. زنان در هر کجای جهان ، ممکن است به زبان های متفاوتی سخن بگویند ، لیکن ستم و رنج مشترک آنان، بر فریاد اعتراض آنان صدای واحد و یگانه ای می بخشد. آمار زیر که توسط دولت انگلیس و گروه های فعال در حقوق بشر و فعالین توسعه و حقوق برابر زن مرد تنظیم یا فته است ، نشان دهنده تداوم تبعیض جنسی آشکار بر نیمی از بشریت است :

دوسوم از 800 میلیون بزرگ سالان بیسواد در جهان را زنان تشکیل میدهند. زیرا دختران را ارزشمند برای سرمایه گذاری انسانی مناسب نمیدانند. درنتیجه ، آنان غالبا به آوردن آب و جمع کردن هیزم برای آتش و یا کارهای خانگی مشغول هستند.

در هرسال دو میلیون دختر بین 5 تا 15 ساله ، به بازار تجارت فحشاء کشیده میشوند.

در کشور های در حال توسعه ، خشونت خانوادگی ، بیشتر از جنگ و سرطان و تصادفات جاده ، موجب مرگ و آسیب دیدگی زنان می شود.

هفتاد درصد از فقیرترین بخش جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند.

خشونت علیه زنان ، بیشتر از مالاریا وسرطان و تصادفات جاده ویا جنگ موجب مرگ و معلول شدن زنان بین 15 تا 44 سالگی می گردد.

زنان نیمی از مواد غذائی جهان را تولید می کنند ، لیکن مالک کمتر از دو درصد زمین هستند.

هفتاد درصد از یک میلیارد مردم زیر آستانه فقر یا فقر بسیار شدید را زنان تشکیل میدهند.

تقریبا یک سوم از زنان جهان بی خانه و مسکن هستند و یا در شرایط بسیار بدی بسر میبرند.

نیمی از زنانی که در دنیا بقتل می رسند ، این قتل ها یا توسط شوهران فعلی یا سابق ویا دوست پسر آنان انجام میگیرد.

در هر دقیقه یک زن بخاطر مشکلات ناشی از حا ملگی میمیرد.

دوسوم از ساعت های کاری انجام گرفته در جهان ، توسط زنان صورت می گیرد ، ولی تنها یک دهم از در آمد های جهان را دارند.

از هر سه زن ، یک زن در طول عمر خود مورد تجاوز جنسی ،ضرب و جرح ، رابطه جنسی اجباری و یا دیگر اشکال تجاوز قرار میگیرد.

چهل وسه میلیون دختر ناتوان از رفتن به مدرسه هستند.

در سال 2006 ، یک میلیون از زنان بخاطر ابتلاء به بیماری ایدز ویا بیماریای مرتبط با آن ، بدلیل عدم امکان مالی براب تهیه دارو ، مرده اند.

بنا به گزارش "دیده بان حقوق بشر" ، در 15 کشور جهان ، از جمله در افغانستان ، برزیل ، مراکش ، گینه جدید ، توگو و آفریقای جنوبی ، خشونت علیه دختران مدارس ، بر خلاف قوانین ، افزایش یافته است.

زنان در کشور های جهان سوم ، در معرض خشونت دائمی قرار دارند.