Məcid Əmin Müəyyid

Azərbaycan Ruznaməsi və Onun Baş Müdiri

http://ishiq.net/wp-content/uploads/amin-muayyed1.jpg
Məcid Əmin Müəyyid

İzah: otuzuncu on illikyin əvvəllərində çox ağır və gizli bir şərayətdə  " Azərbaycan  "  rüznaməsinin yeni nəşr dövrü başlayır. Çox təəsüflə bu işin gedışatı və necə olması həqdə , onun nəşrində iştrak edənlərin bir tedadının qeydi həyatda olmağına rəğma, hələ də geniş məlumat əldə yoxdur. 142 nümrədə nəşr olunan bu ruznamədən yalnız bir nümrə əldə dir. çox təəsfüflə bir cəmin zəhməti sayəsində görülən bu dəyərli işə inqlabdan sonra da açıqlıq gətirilməyibdir.  " Azərbaycan  "  rüznaməsinin ikinci təhririyyə heyətinin tərkibində olan ustad Məcid Əmin Müəyyid bir neçə il əvvəll ustad Bəhzadının ağırlama mərasimində bu barədə kiçik bir izah vermişdir ki, aşağıda oxuculara təqdim edirik. Bu ümidlə ki, qeyd olunan mövzüda məlumatları olan şəxəslər mətbuat tariximizin bu hissəsinə ışıq salsınlar.

 

 Bütün iran xalqları imperyalizm xüsusi ilə inglis imperyalizmi və neft şərkti əleyhinə vuruşan zamanlar azadl‎q sevər mətbuat iran da bu mübarizənin qabaqcıl nur saçan çıraqları olmuşdur. Azərbaycan qəzeti də təqribən 1330 dan 1334 də dək, bu səf də başucalı‎qla yerləşib və tarixi rol o‎nay‎bdır.

 Azərbaycan rüznaməsi başqa qəzetlərlə birlikdə xəlqimizə hər həftənin ən mühüm məselələri həqqində göstriş verib, zəhmətkeşlərin hüququndan difa eləyib, kənədlilərdən xanlar və ərbablar qarşı‎sı‎nda difa edərək, zid im‎peryalist‎ cəbhədə barış‎maz mübarizə apar‎rdı‎.

 Bilirsiz ki, o ‎illər bir tərəfdən ingli‎s və ha belə ameri‎ka sültəçiləri əleyhinə kəsgin mübarizə dövrü ‎idi‎ və xalqlar‎m‎zın iradəsi ilə nəft milli olmuş və totiələr i‎ranılıları‎ təhdid edirdi və hər halda nəftin milliləşməsi ‎iran xalqlarının böyük arzusu olaraq, bizim bu qəzet də bu ümi‎d və arzularla irəliləyirdi və xalq‎ın şadlıqlar‎n əks edirdi.

 28  Murdad ameri‎ka - ingli‎s kudetası‎ndan sonra da düşmənlərin hücum dövrü və şahı‎n artı‎q quldurluq zaman‎ı olub, on minlərlə şərif i‎nsanlar dustaqlara və təbidlərə məruz qalı‎b və yüzlərlə böyük i‎nsanlar edam olundular və yenə də rüznaməmiz bu dövrdə xalq ilə həmdərd ‎idi‎ və çalışı‎‎rdı‎ ki , onlara ürək verib və qaranl‎ıq zəmanənin keçəri olmas‎nı yada salsı‎n.

 Azərbaycan qəzeti həftəlik nəşriyyə ‎idi və büsbütün ana dilində yaz‎ılaraq, xalq içərisində yay‎ılı‎rdı‎.

Ruznamənin baş müdiri  « Behzad Behzadi‎» olmuşdur və baş məqalələrin çoxu onun qələmi ilə yaz‎ıl‎ıbdir. Bu məqalələr əsas və gün məselələrə cavab verirdi.

 Ustad Behzadının nəqşi sadəcə müdirlik deyildi. O siyasi baxımdan üstün və qüdrətli bir şəxsiyyti idi və bir dil ustadı kimi rüznaməni idarə edirdi. Bəhzadı ədəbiyyat sevər və zövvqlu bir ziyalı olduqda , ustad Şəhriyarın  « Heydərbabaya Səlam» əsərinə ilk dəfə dərinmənalı və araşd‎ır‎ıcı‎ təhlil və nəqd yazmış və rüznamənin neçə nümrəsində çap olunub və rovşənfikr cavanları‎ bu böyük əsərlə aşina etmişdir. O təhlil yazılanda  « Heydərbabya Səlam» çap olmaqda idi və demək lazım deyil ki , o qaranlıq günlərdə bu əsər və təhlil ana dilimizi qorumaqda bizə çoxlu kömək olmuşdur və əsərin sürətlə xəlq içərisində yer açmasına yardım etmişdi.

 Rüznamənin yaz‎ıç‎ılar heyəti var ‎idi‎ və yadlarda qalan Məhəmmədəli Qvsi  ( Fərzanə )    « Əliqulu Kaitbi‎»  ( ağqüş  )  əvəllərdə və Əhməd Şaya  « alav» ,  « Məhəmmədhüseyn Mübəyyin» və mən  (Məcid Əm‎in Müəyyid )  ikinci mərhlədə bu heyətdə üzvidikk. Başqa dostlardan da varı‎d‎lar ki, çox təəsüflə mən adlar‎n‎ yaddan çı‎xarm‎ışam.

Bu həftəlik anadilində yaz‎l‎b yay‎ılan qəzet 1334 cü  ildə Pəhləvi rəjimi Şəhrban‎ısıvə İttilaat məmurları‎ vəsiləsi ilə tətilə uğrad‎ı və çapxanası da tovqif olaraq , onun məsul müdiri həbsə al‎ınd‎ı. Amma günəş həmişəlik bulud altı‎nda qalmadı‎.

Qaynaqdan latin əlifbasına köçürən: açıqsöz

Qaynaq:    http://ishiq.net/?p=2992