گزارش برگزاری کنگره سوم جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

در روزهای طوفانی بعداز انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری در ایران واعتلای جنبش اعتراضی ونافرمانی مدنی علیه نظام حاکم سومین کنگره جنبش فدرال دموکرات آذربایجان درهشتم ونهم اگوست 2009 تشکیل شد.

کنگره با سرود ملی آذربایجان افتتاح شد.

آقاى هدايت سلطانزاده از طرف هئيت رئيسه کنگره شامل هدایت سلطان زاده ، حسین انور حقیقی و سیف الدین حاتملوئی- کنگره را با یاد شهدای حرکت ملی آذربایجان و شهدای اخیر جنبش اعتراضی در ایران گشوده و یک دقیقه سکوت اعلام کرد. و پس از خوش آمدگوئى به شرکت کنندگان در کنگره یاد استاد فرزانه را گرامی داشت و گفت که وی نه تنها از موسسان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان بود بلکه یکی از مبارزین برجسته حقوق ملی و خادم صادق فرهنگ و زبان تورکى آذربایجانی در دورانهای سیاه ودیکتاتوری محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی بوده است.

سپس آقای محمد آزادگر گزارشی از فعالیت های جنبش فدرال دموکرات آذربایجان درفاصله گنکره دوم و سوم ارایه داد. وی در سخنان خود به فعالیتهای اعضا وهواداران تشکيلات در حوزه های مختلف اشاره کرد. وی تاکید کرد ج.ف.د.آ اکنون یک تشکیلات سیاسی جا افتاده با برنامه و خط مشی سیاسی روشن و شفاف است. جنبش فدرال دموکرات اذربایجان درمیان سازمانهای سیاسی ملل تحت ستم از اعتبار معنوی بسیار بالایی برخوردار است. تمامی این دست آوردها در نتیجه تجربه سیاسی وتشکیلاتی واعتبار معنوی اعضا وهواداران و فعالیت های صادقانه و صمیمانه آنان بدست امده است.

او در بخشی ازگزارش خود به کمبودها ونقصانهای تشکیلات اشاره کرد و گفت که ما نتوانسته ایم هنوز از امکانات موجود تشکیلاتمان و از توانایی های همه رفقا استفاده بهینه کنیم. ما در حوزه های تبلیغ ، روابط عمومی و تشکیلات و سازماندهی کمبودها و نقصانهای جدی داریم. گرچه ما از همان اول به مسئله زنان حساس وب ه اهمیت آن واقف بوده ایم و در پلاتفرم ما ماده هایی به زنان اختصاص یافته و در بیانیه ها وموضعگیری های سیاسی ما پیوسته مسئله زنان برجستگی داشته ولی با همه اینها فعالیتهای ما در این حوزه راضی کننده نیست.

کنگره دررابطه با این گزارش بحث های جدی و مسئولانه انجام داد ، پیشنهادها وتوصیه هائى برای بهبود کارها عرضه شد که در طول کنگره این پیشنهاد ها مد نظر قرار گرفت.

کنگره در قسمت دیگر کار خود طبق دستور جلسه وارد بحث اسنادی که از طرف هیئت اجرائیه تهیه شده بود، شد. ابتدا سند جمهوری اسلامی پس از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری و سند بحران رژیم اسلامی ایران وحرکت ملی آذربایجان مورد بحث قرار گرفت وپس از بحث ومذاکره کافی هر دو سند به کمسیونهای جداگانه ای که در کنگره انتخاب شد واگذار گردید تا پیشنهادها وتوصیه های کنگره را در سند ها داخل کنند وبعد انتشار یابد.

کنگره همچنین دو قطعنامه یکی در رابطه با زنان ودیگری در رابطه با جوانان تصویب کرد.

کنگره سند ائتلافها که سال گذشته در پلنوم وسیع تصویب شده بود مورد تائید قرار داد وبرای اجرایی کردن آن تصمیماتی را اتخاذ کرد.

همکاری با سازمانها ی ملل تحت ستم. کنگره همچنین قرار صادر کرد که جنبش فدرال دموکرات اذربایجان از این پس سطح همکاری خود را با کنگره ملیت های ایران فدرال از عضو مشورتی وناظر به سطح عضو رسمی ارتقا دهد وبا سازمانهای سیاسی ملل تحت ستم همکاری نزدیک تری داشته باشد .

کنگره در ادامه کار خود ترکیب کمسیون های زنان ، روابط عمومی وترویج وتبلیغ را معین کرد.

در خاتمه کنگره شورای مرگزی را انتخاب کرد وشورای مرکزی نیز هفت نفر از میان خود را با رای مخفی بعنوان هیئت اجرائیه انتخاب کرد. ترکیب هئت اجرائیه عبارت است:

 

محمد آزادگر محمد رضا الاردبیلی حسین انور حقیقی - هدایت سلطات زاده صدیقه عدالتی- علی قره جه لو . علیرضا قزوينى (اردبیلی)

کنگره سوم با سرود ملى آذربايجان به کار خود خاتمه داد.

هیئت اجرائیه در نخستین نشست خود آقای محمد آزادگر را بعنوان مسئول هئيت اجرائيه انتخاب کرد.