قطع نامه کنگره مؤسسان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
در باره مداخله خارجى

 

 

کنگره مؤسسان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، همانگونه که در پلاتفورم سیاسی و حرکت عملی خود تاکید ورزیده است، ضمن آنکه مخالف سیاست دشمن جوئی و دشمن سازی در صحنه بین المللی است، و سیاست خود را بر پایه مفاهیم منفی و ایدئولوژی خارجی ستیزی تنظیم نمی کند، با هرگونه مداخله کشورهای خارجی، از جمله آمریکا و یا هر کشور دیگری، چه بصورت مداخله مستقیم نظامی، و چه بصورت آلترناتیو سازی در هر شکلی مخالف است و آنرا برای آینده ایران و برای دموکراسی واقعی در ایران مضر میداند.

 

آلتر نایتوهائی که بدست دیگران ساخته شود، عمدتا منا فع سازندگان آنرا تامین خواهد کرد تا مصالح عمومی کشور ما را. این بدان معنا نیست که ما با فشار افکار عمومی جهانیان، بویژه احزاب و نیروهای دموکراتیک در جهان و یا نهاد های بین المللی نظیر سازمان ملل و یا نهاد های حقوق بشر علیه جمهوری توتالیتر اسلامی و استبداد لجام گسیخته آن نیز مخالفیم.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، ضمن اینکه بر نقش عوامل سیاسی بین المللی آگاه است و بخوبی واقف است که دیپلماسی جهانی ممکن است بیشتر از هر دوره ای، در تغییر معادله قدرت نقش ایفاء کند، در عین حال بر راه و رسم پیشگامان تاریخی خود در اتکای اساسی بر اراده و توان مستقل مردم در مبارزه علیه استبداد حاکم، وفادار است و قدرت لایزال آنرا تنها نیرو و مایه آزادی چه در آذربایجان و چه در ایران میداند.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

خرداد 1384