اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

بمب گذاریهای تروریستی را محکوم می کنیم!

 

            بمب گذاریهای تروریستی  اخیر در اهواز،  تهران وچند شهر ديگرو تلفات انسانی سنگین آن، این سوال جدی را مطرح می سازد که عاملین آن چه کسانی هستند و چه هدفی را دنبال می کنند؟ اگرچه داوری دقیق در مورد مرتکبین و افراد پشت صحنه  چنین جنایاتی بدون دسترسی به اطلاعات سانسور نشده دشوار است ، لیکن  شَکل پیچیده بمب گذاری ها ، خود نشان دهنده این است که عاملین آن، افراد حرفه ای و تعلیم دیده ای بوده اند که ارتکاب آنها از عهده عناصر و گروه های  پراکنده و غیر حرفه ای ، بیرون است.ظاهرا، نخستین گروهی که طی اطلاعیه ای ،مسئولیت این بمب گذاری ها را بر عهده گرفته است، یک جریان تروریستی بنام " حزب نهضت العرب الاحوازی" است که رهبر آن شیخ صباح الموسوی، عضو حزب الدعوه بوده، که ارتباطات نزدیکی با جمهوری اسلامی و عناصر افراطی در آن داشته است که بنوبه خود سوال بر انگیز است. چرا که در گذشته ، باند های تروریست در درون رژیم  اسلامی برای تحریف افکار عمومی و  نسبت دادن عمليات تروريستى خود به سازمان هائی دیگر ابائی نداشته اند، تا از آنها ،برای ایجاد جو خفقان  و سرکوب، بهره برداری سیاسی  بعمل آورند. انتخاب اهواز برای نخستین موج بمب گذاری ها نیز تصادفی بنظر نمی رسد و تروریست ها با ربط دادن اقدامات جنایتکارانه خود به خیزش خلق عرب در ماه اردیبهشت(اپریل) گذشته ، و به بهانه انتقام جوئی از عملیات سرکوبکرانه عمّا ل رژیم ، در به لوث کشیدن جنبش ملی خلق عرب و دیگر ملیت ها  مورد  بهره برداری قرار دهند.حال آنکه خلق عرب، در اوج طغیان بحق خود و در برابر خشن ترین واکنش های عمال سرکوب ، از روی آوردن به چنین اقداماتی حذر کردند. بمب گذاری و اقدامات تروریستی،  فقط میتواند در خدمت سرکوب حرکت دموکراتیک  در حال اعتلای توده ای در بین ملیت ها ، جنبش دموکراتیک زنا ن و کارگران، بکار گرفته شود.این جنبش های اجتماعی  ، و نیز خواست عمومی دموکراتیک در جامعه ، که اکنون  صف آرائی  بزرگی را علیه  حاکمیت توتاليتر سرکوب گر شکل میدهد ، رژیم حاکم را، بویژه در فضای فشار  سیاسی بین المللی به هراس انداخته است.  راستی چه کسانی جز باند های مافیایی  در درون جمهوری اسلامی میتواند از فضای سرکوب و خشونت بهره مند شود؟ آیا دست و یا انگشت اشاره عناصر تروریست و قاتل در جمهوری اسلامی  در کار نیست؟

 

            جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، این اقدامات جنایتکارانه را از جانب هر گروه و جریانی که انجام گرفته باشد بشدت محکوم کرده و آنها را علیه خواسته ها و  حرکت دموکراتیک در جامعه میداند.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان. 25 خرداد 1384