(ترجمه فارسی)

به مناسبت هشتم ماه مارس روز همبستگی بين المللی زنان

جمهوری اسلامی دشمن غدار زنان است!

 

 

 

حقوق برابر زنان با مردان در تمامی عرصه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی، همانند ساير عرصه ها بايد تحقق يابد. زنان بايد به نسبت جمعيت خود در تمامى ارگانهاى حکومتى شرکت داشته باشند. براى امحاء وضعيت واقعاً موجود نابرابر بين زنان و مردان بايد تدابير لازم از جمله تبعيض مثبت به نفع زنان اعمال شود. شرايط مناسب براى رشد همه جانبه زنان خانواده هاى زحمتکش ايجاد گردد و از برپايی تشکيلات مستقل زنان حمايت شود.

(پلاتفرم جنبش فدرال-دموکرات آذربايجان)

 

 

 

١- يکی از مبانی اصلی ايدئولوژی دولتی جمهوری اسلامی را آپارتايد جنسی تشکيل ميدهد. خاتمه دادن به اين وضع غيرقابل تحمل و رهایی زنان با از ميان برداشتن جمهوری اسلامی رابطه تنگاتنگی دارد.

 

اين بدان معنا نيست که، با از ميان رفتن رژيم زنان به آزادی کامل خواهند رسيد، امامیتواند برخی از تبعيض ها و تحقير توهين هاو نيز بی‌حقوقیهای قانونی که وابسته به موجوديت رژيم است را از میان برداشته و راه رابرای آزادی کامل و برابر و تمام و کمال زنان با مردان باز کند.

 

٢- با کمال تاسف، در سراسر ايران و منجمله در ميان تورکهای ساکن ايران ، پاتريارکاليسم و حاکميت مردان ، آداب و سنن قديمی ارتجاعی هنوز هم قوی است! مبارزه با آنها وظيفه همه انسانهايی است که در راه رهايی ملی پيکار ميکنند.

 

٣- آزادی زنان، راهگشای رهايی ملل ساکن ايران و منجمله تورکهای ايران است! بدون آزادی زنان هيچ جامعه‌ای رنگ آزادی به سيمای خود نخواهد ديد و دموکراسی پا نخواهد گرفت!

 

٤- زنان، برای امحا سيستم آپارتايد جنسی محصول جمهوری اسلامی، بايد سازمانهای مستقل خويش را ايجاد کنند. فقط جنبش خود رهایی زنان قادر به تامين آزادی زنان است.

 

۵- فعالين و مدافعين جنبش ملی- دموکراتيک آذربايجان، بايد به پيکار زنان تورک در راه رهايی خود و نيز جهت ايجاد سازمانهای مستقل‌شان ياری نمايند. از طرف ديگر، زنان فمينيست تورک نيز بايد به شکل جدي تری در جنبش ملی- دموکراتيک آذربايجان شرکت نمايند! همکاری عملی و مبارزه متحد جنبش آزادی ملی آذربایجان و جنبش رهایی زنان از اهميت وافری برخوردار است!

 

هئيات اجراييه جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان

ماه مارس ٢۰۰٦، مطابق ماه اسفند ١٣٨٤