زبان مادری

از دیدگاه نظام آموزشی سوئد

 

 

پشتيبانی ، تدريس و کمک درسی

∑       زبان مادری برای شکل گیری و تقویت هويت و اعتماد به نفس طفل ، اهميت فراوان دارد.

∑       زبان مادری بر اصل توانايی و يادگيری طفل بنا شده است.

∑       طفل زبان دوم و مضامين ديگر را آسانتر ياد ميگيرد.

∑       داشتن افراد زياد چند زبانه در يک جامعه امتياز بزرگی به حساب ميآيد.

تحقیقات وسيعی درشهر نوردباس ( Nordbas)، اهميت تدريس به زبان مادری را در کودکستان و مکتب تاييد ميکند.

∑    کمک

∑    تدريس

∑    کمک درسی

∑    چه کسی ميتواند این حق را داشته باشد؟

∑    زبان اقليت

∑     چطور ميشود درخواست تحصیل به زبان مادری کرد؟

∑    چه کی مسئوليت دارد ؟

∑    سازمان دهی در مکتب های مختلف

∑    منزل و مکتب

 

کمک زبان مادری چيست ؟

مطابق پلان درسی مکتب دوره آماده گی، برای اطفالی که زبان مادری شان غير از زبان سوئدی است امکان داده شود که زبان مادری خود را هم توسعه ببخشند ـ معلم زبان مادری که با شاگردان خود هم فرهنگ ميباشد، هفته يک بار آنها را ملاقات ميکند.  در اين ملاقات بازی ميکنند، آواز ميخوانند، نقاشی ميکنند،  با کاغذ قيچی و سرش کاردستی ميکنند و به زبان مادری خود افسانه ميخوانند.  معلم زبان مادری ميتواند گروه اطفال را در بازی و سرود خوانی رهبری کند و بدينوسيله فرهنگ رابه شاگردان تفهیم کند، همزمانيکه هويت اطفال را تقويت ميکند.  تحقيقات نشان ميدهد که اين گونه اطفال در درسهای مکتب خود موفق ترند.  اگر آنها در دوره  آمادگی مکتب زبان مادری خود را تمرين کنند، اين امرباعث ايجاد يک پل بين زبان مکتب و زبان خانه ميشود.

 

هدف از تدريس زبان مادری چيست؟

تدريس زبان مادری مضمونی جداگانه و فرديست در مکتب ابتداييه و ليسه.  هدف اينست که اطفال با طريقه درست وظايف مکتب خود را ايفا نموده و همزمان توانايی و لياقت خود را به عنوان يک فرد دو زبانه توسعه ببخشد.  کار به گونه ای بايد انجام شود که شخصيت متعلم ترقی نموده و اعتماد به نفس او تقويت شود.  يک سلسله مقررات برای تدريس زبان مادری وجود دارد که شما ميتوانيد زیر عنوان اسناد هدايتی مطالعه نماييد.  اغلباً معلمينی که زبان مادری را تدريس ميکنند از منطقه فرهنگی همانند متعلمين شان ميآيند ، معلم زبان مادری بايد دانش مساعد و کافی در مورد زبان سويدی و جامعه سويدن داشته باشد.

 

 کمک درسی در زبان مادری چيست؟

اطفال و نوجوانانيکه تازه به سوئد آمده اند و به اندازه  کفايت نميتوانند تدريس زبان سوئدی را تعقيب نمايند، ميتوانند تشريح درس ها را به زبان مادری شان دريافت نمايند.  والدين و مکتب درباره احتياج کمک درسی متعلم صحبت ميکنند، در خاتمه اين تصميم مدير مکتب است که از چه زمان برای متعلم کمک درسی به زبان مادری وی داده شود.

 

برای چه کسی حمايت، تدريس و کمک درسی به زبان مادری او داده ميشود؟

تمامی متعلمينی که زبان شان در خانه بغير از زبان سوئدی باشد ميتوانند تدريس را به زبان مادری خويش داشته باشند.  زبانهای اقليت و حتی شاگردانی که هر روز با آن زبان در خانه صحبت نه ميکنند، نيزاز تدريس به زبان خودشان برخوردار ميگردند.  اطفالی که به فرزندی پذيرفته شده اند و به دلايل واضحی نميتوانند زبان مادری شان را در خانه صحبت کنند، مستحق حمايت و تدريس به زبان مادری خويش ميباشند.

 

زبانهای اقليت ملی کدامند؟

زبانهای اقليت ملی مانند سامی ، مين کيلی (kieli Mešn) و رومانی چيب (Romani chib ) دارای حقوق اضافی ميباشند.  در ارتباط با تطبيق مقررات اتحادیه اروپا در سال 2001 موقف زبانهای اقليت ملی تقويت يافت.  درباره زبانهای اقليت در مکتب، ميتوانيد در تحقيق پوهنتون اوپسالا، بيشتر بخوانيد.

 

چگونه ميتوانيد برای طفل تان در خواست جا کنيد؟

برا ی سوال در مورد کمک زبان مادری و تدريس زبان مادری، والدين ميتوانند به مکتب يابه کمون(شاروالی) مراجعه نمايند.  والدين درباره درخواست کمک زبان مادری و تدريس زبان مادری تصميم ميگيرند نه کارمندان مکتب آماده گی و مکتب.  ولی کودکستانها و مکاتب بايد والدين را با خبر کنند که زمان ارائه درخواست ،چه وقت ميباشد و چه طور بايد صورت پذيرد. کمک و تدريس زبان مادری خرج و مصرفی برای والدين در بر ندارد.

 

مسؤوليت تقويت ، تدريس و کمک درسی زبان مادری را چه کی به عهده دارد؟

مسؤوليت عمده  کودکستان و مکتب بر عهده کمون (شاروالی) ميباشد. کمون (شاروالی)  برای رسيدن به خط و مشی که از طرف دولت معيين شده آزادی فراوان دارد که چگونه فعاليت ها سازمان دهی شود.  کمون(شاروالی)  مسؤول و مؤظف است که تدريس زبان مادری را بعمل آورد.  البته اگر حداقل يک گروپ پنج نفری از شاگردان در کمون(شاروالی)  وجود داشته باشند و دستيابی به معلم مناسب ميسر باشد.  برای اينکه گروپ ها به اندازه کافی بزرگ باشد، ميشود از چندين مکتب اين گروه ها را تشکيل داد و تدريس زبان مادری را برگزار نمود.

 

سازمان دهی در کودکستان

کمون ها(شاروالی)  مسؤوليت دارند تا شرايط و امکانات را برای کودکستانها آماده بسازند.  تا آنها به هدف های پلان شده  درسی نايل آيند. پيشرفت و آموزش هر طفل بايد به همکاری  نزديک خانه به پيش برده شود.  معلم زبان مادری هفته يک بار در محل کار کودک به مکتب آماده گی ميآيد وبرای دو تا شش ساعت آنجا ميماند. امروزه عملاً از ده طفل مستحق يک طفل کمک زبان مادری دريافت ميکند.  سهم اطفالی که کمک زبان مادری دريافت ميکنند در کمون های(شاروالی)  مختلف شديداً متغيير است.

 

سازمان دهی در مکتب ابتدايي

مطابق قانون مکتب، دعوت به تدريس زبان مادری وظيفه و مسؤوليت کمون هاست(شاروالی).  اين تدريس به گونه های مختلف سازمان دهی ميشود و برای هر شاگرد دو يا سه ساعت در هفته ميباشد.

 

۱ـ تدريس زبان مادری من حيث زبان انتخابی (صنوف۶ ـ۹)

شاگرد ميتواند به جای يک لسان خارجی زبان مادری خود را بخواند. در اين صورت تدريس مذکور شامل پلان درسی مکتب ميشود و در داخل تقسيم اوقات عادی جای ميگيرد.  تقسيم بندی ساعتها معمولاً در سالهای هفتم و نهم مکتب صورت ميگيرد و اينکه کدام زبانهای انتخابی در مکتب هست از طرف مدير تعيين ميشود و همچنين بستگی دارد از جمله به تعداد درخواست کننده گان.

 

۲ ـ تدريس زبان مادری من حيث انتخاب شاگرد (سال ۱ ـ ۹)

 در طول زمان مکتب ابتدائی بايد مکتب خارج از برنامه ، يکمقدار زمينه های فراگيری مطابق انتخاب شخصی شاگرد  را فراهم کند.  از طريق انتخاب شخصی که شاگرد انجام می دهد، ميتوان در يک يا چند مضمونی که در مکتب تدريس ميشود دانش خود را بصورت عميقتر افزايش داد.  آنهای که خواهش دارند ميتوانند زبان مادری را در قالب زبان انتخابی خود برگزينند.  مدير مکتب تصميم گيرنده است که زبان مادری در انتخاب شاگرد باشد يانه. بطور مثال تعداد شاگرد های که زبان مادری را انتخاب ميکنند تعيين کننده است.

 

۳ـ تدريس زبان مادری به انتخاب مکتب (سال ۱ ـ ۹)

يکتعداد ساعتها در پلان ساعتی درسی وجود دارد که ميتواند به انتخاب مکتب برای تدريس زبان مادری استفاده شود.  برای اينکه به مکتب يک چهره خاص داده شودميتواند اين ساعتها برای تدريس يک يا چند مضمون استفاده شود.  امکانات وجود دارد که به انتخاب مکتب زبان مادری تدريس شود.

 

۴ـ تدريس زبان مادری در خارج از پلان ساعات درسی

به اضافه تمامی مضامين ديگر مکتب، ميشود زبان مادری خارج از پلان درسی مکتب تدريس شود.  به اين مفهوم که چند ساعت اضافه درسی در طول هفته برای شاگرد داده ميشود.  و اينکه تعداد ساعتهای اضافی به چند ساعت ميرسد از طرف کمون(شاروالی) تصويب ميشود. قاعدتاً برای يک گروپ، دو ساعت درسی در يک هفته ميباشد.

 

سازمان دهی در مکتب ويژه

همچنان شاگردهای که در مکتب ويژه درس ميخوانند ميتوانند تدريس زبان مادری و کمک درسی به زبان مادری داشته باشند. زبان مادری را ميشود در ساعت درسی مکتب خواند و يا خارج از پلان درسی. در مکتب ويژه، پلان درسی مخصوصی برای تدريس زبان مادری وجود دارد و اين تدريس اغلباً برای هر شاگرد بصورت انفرادی برگزار ميشود.

 

سازمان دهی در مکتب ليسه

وقتيکه نوجوانان مکتب ليسه را شروع ميکنند ميتوانند به خواندن زبان مادری ادامه بدهند که ميشود به شکل انتخاب انفرادی ، شامل پلان درسی باشد.  زبان انتخابی(زبانهای مدرن)، يا به شکل يک کورس اضافی تحصيلی خارج از پلان درسی.  کورسهای ليسه مجموعاً شامل 250 نمره ميباشد.  نظر به زمينه شاگردان و توانايی کمون ها، امکانات متفاوتی را در ليسه برای تدريس زبان مادری در اختيار شاگردان ميگزارند.

 

همکاری بين خانه و مکتب

طفل به اتخاذ موضع مثبت والدين و کارمندان مکتب در مقابل تدريس زبان مادری ضرورت دارد.  جستجوی همکاری و ايجاد فضای مثبت بين خانه و کودکستان ـ مکتب مهم است. بر علاوه کودکستان و مکتب مؤظف است که حد اقل يک بار در هر سمستر(دوره درسی) جهت پيشرفت طفل ملاقات با والدين را صورت دهد، در اين ملاقات کارمندان، طفل و حداقل يکی از والدين اشتراک دارند.  برای اطفالی با داشتن تدريس زبان مادری اکثراً طبيعی است که معلم زبان مادری شان در ملاقات همراه باشد. ولی قصد، اين نيست که معلم زبان مادری ترجمانی کند.  جهت تکميل اين ملاقات والدين حق دارند خواهش معلومات کتبی نمايند.  در مکتب ابتدائی از صنف هشت، پارچه(نتيجه يا سند تحصيلی) داده ميشود.